Om OSS

Prestegårdshagene på Eidanger
Prestegårdshagene er en arena for inspirasjon og virkeliggjøring av økologisk og bærekraftig livsstil. Omtanke for jorda og naturen ligger som grunnlag for alt vi gjør.

Vi driver småskala økologisk matproduksjon med fokus på urter, bær og grønnsaker. Her finnes urtehage, frukthage, andelshage og læringshage. Med tiden vil det også finnes flere blomster og frukttrær, og en egen skoghage/matskog.

Et av målene for Prestegårdshagene er å fungere som en løsningsgård for FNs bærekraftsmål. Det er bærekraftsmål 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15 og 17 vi setter fokus på, og gir konkrete og praktiske svar på.
Vi arbeider naturlig nok særlig med bærekraftig tilpasning og ansvarlig forbruk og produksjon. Livet i og på jorda, mat, helse og læring står i sentrum for våre aktiviteter. Å være en del av Prestegårdshagene er å være en del av løsningen.

Prestegårdshagene som andelslandbruk
Andelshagen ved Prestegårdshagene er et andelslandbruk som bidrar med lokal matproduksjon, direkte handel mellom forbruker og produsent, økt tilgang på økologisk mat og kunnskap om andelslandbruk i nærmiljøet. Andelshagen fungerer også som en sosial arena med et levende fellesskap blant andelshaverne.

Andelslandbruket ved Prestegårdshagene er del av et større fellesskap innen andelslandbruk i Norge ved Økologisk Norge og deres satsning, www.andelslandbruk.no. Gjennom dette er Prestegårdshagene også knyttet til den verdensomspennende bevegelsen, Community Supported Agriculture (CSA).

Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper om organiseringen:
  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi
Prestegårdshagene er organisert som et samvirke og årsmøtet er høyeste myndighet. Daglig drift sikres av gartner og daglig leder som er ansatt i virksomheten. I tillegg får vi hjelp av gartnerassistenter i det omfang budsjettet tillater.

Andelshavere bidrar selv på hver sin måte i form av hjelp på dugnader i åkeren, og via ulike arbeidsgrupper. Alle blir oppfordret til å bidra til fellesskapet på et eller annet vis, med det man kan og trives med.
Prestegårdshagene som læringsarena
Prestegårdshagene skal også være en læringsarena for mennesker i alle aldre. Gjennom Lærlingshagen får barnehager og skoler mulighet til å lære om natur, økologi og matproduksjon i praksis. Vi arbeider tett med pedagogisk personale for å utarbeide undervisningsopplegg som ivaretar læreplaner og kompetansemål. Ved siden av dette har Prestegårdshagene kursaktivitet gjennom sesongen, med temaer som økologisk dyrking, regenerativt landbruk, permakulturelle prinsipper og økologisk økonomi, eller mer praktiske kurs der vi benytter vekstene på gården til kransebinding, foredling og matlaging m.m.

Om Eidanger prestegård
Prestegården ligger i et gammelt kulturlandskap og har stor lokalhistorisk interesse. Prestegården har gårdsnr. 43 og ligger ca. 250 meter inn for bunnen av Eidangerfjorden og 5 km fra Porsgrunn sentrum. Og er eid av Opplysningsvesnets fond (OVF). Stedet skal ha blitt tatt i bruk som prestegård i 1521, og har brent ned to ganger. Prestegården hørte til Eidanger kirke som ble bygd i ca. 1150. Dagens Eidanger prestegård har sin eldste bygningskjerne fra 1818. Planløsningen viste den gangen både bispestue og kabinett siden biskopen alltid var stasjonert på prestegårdene når han kom på visitas. Planløsningen var intakt frem til krigen, etter den tid kom det perioder hvor interiøret ble endret og hovedbygningen gjennomgikk flere ombygninger hvor nyere bygningsmaterialer ble valgt.

Prestegården stod på liste over bygninger som var fredningsvurdert (1983), men på grunn av at prestegården ikke oppfylte de viktigste fredningskriterier som nærhet til kirke og autensitet, frafalt man fredningsforslaget ved en revurdering i 1991. Overfor kommunen ble prestegården og tunbygningene foreslått regulert til spesialområde; bevaring etter Plan- og bygningsloven. Fra 1960 til 2015 har Porsgrunn kommune hatt leieansvar for prestegården. Etter denne tid og fram til våren 2016 har Opplysningsvesenets fond pusset opp presteboligen både på inn- og utsiden. Fra 2017 har Prestegårdshagene SA leid jord på gården, i 2020 inngikk de leieavtale på alle jordene og boligen. Det utgjør tilsammen 53 daa landbrukseiendom, 3 daa hage til huset og huset.

Utvikling av gården
Vi har jobbet i mange år med utvikling av gården. I 2020 og 2021 skal vi etablere oss på hele gården, utvikle landbruksdriften, de ulike hagene, byggene og fasilitetene.

Vi jobber også med en forretningsmodell som gjør driften bærekraftig og robust. Vi planlegger å utvikle andelsdriften inn mot restauranter og institusjoner, utvikle læringsarenaen inn mot skoler og barnehager og utvide kursvirksomheten mot voksne. I tillegg til dette jobber vi med å utvikle et varemerke for produksjon av matprodukter. Har du lyst til å samarbeide med oss, eller har innspill, er det bare å ta kontakt.

Som et ledd i utviklingsarbeidet har Prestegårdshagene inngått en intensjonsavtale med OVF om gjenoppbygging av den nedbrente låven, slik at vi sikrer lokaliteter til virksomheten.

Prestegårdshagene er allerede læringsarena for barn og unge sammen med Borge skole, og har de siste skoleårene hatt opplegg for ca. 400 skolebarn hver høst og vår. Vi har utviklet noen pedagogiske pakker og vil utvikle et helhetlig tilbud der andelshagen er en god læringsarena innenfor bærekraft. Dette arbeidet gjør vi i dialog med Porsgrunn kommune.

Denne utviklinga av gården vil føre til at vi etterhvert også blir flere mennesker. Vi ser med glede frem til å på sikt kunne bli flere ansatte med et gartnerteam, flere formidlere og produsenter som sammen kan møte en rekke ulike og nye brukere av Prestegårdshagene og området på Eidanger prestegård. Både nye typer andeler og flere andeler, flere brukere av læringsarenaen som skoler og barnehager og kursgården. Vi ønsker å kartlegge vekstpotensialet for andelslandbruket når dyrkningsplassen vokser til 56 dekar, og hvilke nye tilbud dette kan gi til lokalsamfunnet og også i større faglige kretser regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Alt utviklingsarbeid på gården er gjort med økonomisk og faglig støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Telemark, Grenland landbrukskontor, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank Sør.

Vi har gode faglige rådgivere hos Landbruksrådgivningen Østafjells, Tom Harald Eckhell, Marianne Leisner ved Gartneriet på Bygdøy Kongsgård, Frederica Miller hos Gaia arkitekter, Helena von Bothmer ved Kosters Trägårdar, Tone Telnes ved Feste landskap og arkitektur og arkitekt Finn Kristansen.

Gjenbruksdrivhuset/Møteplassen er grovtegnet, og grindverkskonstruksjonen er bygd, av Bjørn Jenssen. Kledning og vinduer er snekret sammen av Venantas Jerusevicius. Restaurering av vindu er gjort på dugnad av vindusgruppa. Planløsning og vinduskabal står Tonje Mortensen og Gunn Marit Christenson for. Filip Fosstveit har vært kursholder for restaureringsarbeidet.

Vi trenger gode støttespillere i videre utvikling. Har du lyst til å støtte oss økonomisk eller faglig hører vi gjerne fra deg.

Styret ved Prestegårdshagene SA

Prestegårdshagene SA har et aktivt styre som jobber med utvikling og drift av Prestegårdshagene som helhet.

I 2023 består styret av:
Per Erik Buchanan Andersen, styreleder
Bente Bråthen, nestleder
Anne Ragnhild Mjelva
Merete Haugestøl Vinje
Tone Valland
Siv Svolsbru

Har du lyst til å jobbe på gården?

Vi tar imot arbeidslystne folk hver sesong via WWOOF. En internasjonal organisasjon som utveksler mennesker som har lyst til å lære mer om økologisk landbruk, jobbe praktisk og være en del av teamet på gården i en periode.
Se mer på www.wwoofnorway.org